Kompletní pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu (dále jen „sociální sítě“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost pilates clinic s.r.o., sídlem: Zemské právo 1573/5a, 102 00, Praha 10, Česká republika, IČ: 24142956, DIČ: CZ24142956, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C182597 (dále jen „organizátor“) s provozovnou IQ pohyb Centrem, na adrese: Nádražní 740/56, 150 00, Praha 5 – Smíchov. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronických sociálních sítí.

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v termínu určeným organizátorem soutěže, jasně napsaným v příspěvku na sociálních sítí (na facebookovém timeline cviq.cz nebo v příspěvku instagramového profilu iqpohyb_cviq).

3. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická́ osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže (dále jen „soutěžící“) platí (mimo jiné) následující pravidla:

3.1. Podmínkou účasti v soutěži je být v okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na sociálních sítích a být sledujícím facebookové stránky CVIQ.cz nebo instagramové stránky iqpohyb_cviq.

3.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého profilu na jedné ze sociálních sítí.

3.3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sociálních sítí. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

3.4. Soutěžící vstupem do soutěže publikací komentáře či videa spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu; má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu a má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sociálních sítí. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Mechanismus soutěže

Do dne určeného organizátorem (viz. bod 2.) mají soutěžící možnost publikovat své odpovědi na sociálních sítí:
- do soutěže bude zařazena pouze jedna z odpovědí, kterou účastník publikuje
- odpověď musí být publikována do komentáře, příběhu nebo příspěvku
- o vítězích rozhodne organizátor a vybere jednoho soutěžícího, který splňuje podmínky soutěže na základě následujících kritérií: 
1) splnění zadání 2) dodržení termínu 3) dodržení pravidel soutěže

5. Výhry v soutěži a jejich oznámení

5.1. Výherce obdrží:
- výhra je specifikovaná v daném příspěvku o soutěži na sociálních sítích (viz. bod 2.)
Jméno výherce bude oznámeno a zveřejněno na sociálních sítí. Vítěz bude vyzván k vyzvednutí výhry na provozovně a kontaktován ohledně dalších informací soukromou zprávou. Pokud vítěz kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácí na výhru nárok a ta propadá ve prospěch pořadatele.

5.2. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jedná v rozporu s těmito pravidly.
V případě, že vyloučenému účastníkovi soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradí pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám.

5.3. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

6. Předání výher

Výherci bude výhra uschována na provozovně společnosti do 30 dní od vyhlášení vítěze. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebudou vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.

7. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sociálních sítí.

7.1. Účastí v soutěži dále soutěžící projevuje svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

7.2. Vstupem do soutěže soutěžící:
Souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu; potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

7.3. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

8. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady a to formou příspěvku na na sociálních sítí.

8.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. 

8.3. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích či jinde na internetu.

8.4. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.5. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

8.6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociálním sítím. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sociálních sítí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sociálních sítí.

8.7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.